КЗ "Мелітопольська спеціалізована школа-інтернат ІІІ ступеня "Творчість" ЗОР
 
Наша адреса: м.Мелітополь, вул. Івана Алексєєва, 9 тел:(06192)6-10-46

Документація

 


I. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації  конкурсних торгів

Документацію конкурсних торгів розроблено на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VIІ,  далі-Закон. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються  в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів

 

повне найменування 

Комунальний заклад «Мелітопольська спеціалізована школа – інтернат ІІІ ступеня «Творчість» Запорізької обласної ради

місцезнаходження 

вул. Крупської, 9,  м. Мелітополь,  Запорізька  область, 72309

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

Голова  комітету з конкурсних торгів –Тоцький Володимир Іванович, тел. (06192) 6-10-46; моб. 0672593059

Ел.адреса: [email protected]

 

3. Інформація про предмет закупівлі

 

найменування предмета закупівлі 

Послуги їдалень  (код за ДК 016-2010 – 56.29.2) 

вид предмета закупівлі 

(приготування і доставка готової, гарячої їжі )

 

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

 вул. Крупської, 9,  м. Мелітополь,  Запорізька  область, 72309

кількість та обсяг згідно технічних вимог документації конкурсних торгів

 

строк поставки товарів

(надання послуг, виконання робіт) 

протягом 2015 року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги 

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня


 

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

7.1. Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

7.2. Пропозиція конкурсних торгів та усі документи, що стосуються її, викладаються українською мовою.

7.3. Якщо в складі пропозиції конкурсних торгів надається документ, що складений на іншій, ніж українська, мові, учасник надає переклад цього документу. Переклад повинен бути засвідчений нотаріально.

8. Адреса веб - порталу,   веб – сайту, на якому розміщується інформація про закупівлю

 

www.tender.me.gov.ua

 

 

www.tvorchist.mirshkol.com

 

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації  конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Проведення зборів не планується.

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення

пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

1.1. Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* в запечатаному конверті.

1.2. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів ( у тому числі частини предмета закупівлі (лота)).

1.3. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Окрім цього, усі сторінки копій документів, за винятком нотаріально завірених копій документів, повинні містити відмітку про засвідчення копії документу, відповідно до вимог ДСТУ 4163-2003, а також підпис уповноваженої особи та відбиток печатки учасника.

1.4. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників або наказом про призначення або довіреністю або дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

1.5. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів, номер та дату оголошення про закупівлю;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до ________________» (зазначається дата та час розкриття  пропозицій конкурсних торгів”).

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

2.1. Пропозиція конкурсних торгів, яка подається Учасником процедури закупівлі, повинна містити наступні документи та інформацію:

- документ, який підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів. Якщо посадова особа виступає від імені учасника згідно статуту (чи іншого установчого документу), то учасник надає копію документу, який підтверджує його повноваження (копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду або копію протоколу рішення власників чи акціонерів про призначення керівника або виписку з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління і т.п. або копію довіреності керівника учасника та інше). У разі якщо підписувати документи пропозиції конкурсних торгів буде інша уповноважена особа, надати документальне підтвердження повноважень цієї особи (оригінал довіреності). У разі якщо учасником є фізична особа або фізична особа-підприємець, він повинен надати копію 1 та 2 сторінки паспорту;

- документи, які вимагаються  для підтвердження відповідності  Учасника кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону та вимогам, встановленим статтею 17 Закону.

- заповнену пропозицію конкурсних торгів згідно з Додатком 1 документації конкурсних торгів;

- документальне підтвердження надання згоди на використання інформації (для всіх фізичних осіб, особисті дані яких подаються у складі пропозиції);

- інші документи, передбачені цією документацією.

2.2. Неспроможність подати всю інформацію, що потребує документація конкурсних торгів, або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, спричинить за собою відхилення такої пропозиції.

2.3. Для правильного оформлення пропозиції конкурсних торгів Учасник вивчає всі інструкції, форми, терміни та технічні вимоги, наведені у документації конкурсних торгів. Документи, які вимагаються Замовником відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів у складі пропозиції конкурсних торгів, але не передбачені чинним законодавством України для суб'єктів підприємницької діяльності, не подаються останніми в складі своєї пропозиції конкурсних торгів, про що такий Учасник повинен зазначити у своїй пропозиції конкурсних торгів, включаючи обґрунтування та причини неподання документів та інформації.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів  не вимагається

 

 

4. Умови повернення  чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не  вимагається

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів         є дійсними

5.1 Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 (дев’яносто) днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Пропозиція, дійсна на коротший період, відхиляється як невідповідна.

5.2. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу і дія його пропозиції закінчиться у строк зазначений в п. 5.1. цього Розділу цієї документації конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

6.1. Згідно з даною документацією конкурсних торгів та Додатком 1 до неї учасник подає як частину пропозиції документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям.

6.2. Оцінка відповідності учасників встановленим кваліфікаційним критеріям здійснюється на підставі письмових документів, наданих учасниками у складі пропозиції конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів, що не містить вказаних документів про відповідність учасника встановленим кваліфікаційним критеріям, є такою, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

6.3. У разі, якщо Учасник надає недостовірну інформацію щодо його відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям або не відповідає кваліфікаційним критеріям, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється відповідно до частини першої статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 №1197-VІІ.

6.4. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозиції конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме: 

1. Інформацію щодо ціни та інших умов пропозиції за формою «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ НА ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГИ ЇДАЛЕНЬ» згідно з додатком 1 до цієї документації;

2. Розрахунок вартості харчування триразового меню на тиждень для харчування учнів школи- інтернату з найменуванням страв для сніданку, обіду,  вечері, виходом порції на 1 людину (грамів) максимально наближено до добових натуральних норм, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. № 324

«Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах , ціною однієї порції (грн.) згідно з додатком 1а до цієї документації, зазначивши при цьому вартість харчування та заміну страв;

3. Інформація щодо необхідних технічних, якісних, кількісних та інших вимог до предмета закупівлі зазначена у додатку 3 до цієї документації конкурсних торгів

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

8.1. Умовами цієї документації конкурсних торгів не встановлені окремі частини (лоти) предмета закупівлі.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

9.1. Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Для цього він надсилає комітету з конкурсних торгів листи, оформлені таким чином:

1) у разі відкликання пропозиції конкурсних торгів лист вкладається в конверт, що містить напис „Відкликання пропозиції конкурсних торгів”, назву організації-Учасника і його поштову адресу назву предмету закупівлі, поштову адресу Замовника торгів та його назву, попереджувальний напис: „Не відкривати до початку торгів (дата та час зазначена в оголошенні про проведення відкритих торгів, Загальній інформації про торги та інших документах, що надаються разом з документацією конкурсних торгів або будуть надані додатково у разі внесення відповідних змін)”;

2) у разі зміни пропозиції конкурсних торгів лист зі змінами вкладається у конверт, на якому зазначена назва організації-Учасника і його поштова адреса, назва Замовника і його поштова адреса, напис „Зміна пропозиції конкурсних торгів”, назва предмету закупівлі, попереджувальний напис: „Не відкривати до початку торгів (дата та час зазначена в оголошенні про проведення відкритих торгів, Загальній інформації про торги та інших документах, що надаються разом з документацією конкурсних торгів або будуть надані додатково у разі внесення відповідних змін)”.

9.2. Зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані Замовником торгів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

9.3. Зміни або відкликання пропозиції у період між кінцевим терміном подання пропозицій та розкриттям пропозицій конкурсних торгів призводить до відхилення пропозиції конкурсних торгів.

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

 

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштою  

місце подання пропозицій конкурсних торгів 

приймальня , вул. Крупської, 9,  м. Мелітополь, Запорізька  область,   72309.

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

24.12.2014р.        08:00

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

 

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 

Каб.№9 , вул. Крупської, 9,  м. Мелітополь, Запорізька  область,   72309.

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

24.12.2014р. 12:00

2.1. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники ЗМІ та уповноважені представники громадських об’єднань. Для підтвердження особи такий представник повинен надати копію паспорту та довіреність на право участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів службової (посадової) особи  Учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі.

2.2. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

2.3. Комітет з конкурсних торгів у присутності уповноважених представників учасників розкриває пропозиції у наступній послідовності:

а) в першу чергу розкриваються конверти з надписом "Відкликання пропозиції конкурсних торгів", а відкликані пропозиції повертаються учасникам, які їх подали, без розпечатування конвертів за зазначеними на них адресами;

б) усі інші конверти з пропозиціями конкурсних торгів розпечатуються у будь-якій послідовності;

в) якщо по окремим пропозиціям конкурсних торгів є листи з надписом "Зміна пропозиції конкурсних торгів", пропозиція розглядається з урахуванням змін.

2.4. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

2.5. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою Уповноваженим органом.

2.6. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

2.7. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

2.8. Замовник повинен забезпечити оприлюднення протоколу розкриття на веб-порталі Уповноваженого органу протягом 3 робочих днів з дня розкриття.

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв     та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, але не менше ніж двох.

Визначення переможця торгів здійснюється на основі двох критеріїв - "Ціна" та «Енергоцінність».

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів за критерієм «Ціна» та «Енергоцінність» визначається наступним чином. Обчислюватись буде ціна за 1 грам готової продукції кожної страви та забезпечення максимально можливої енергоцінності продуктів харчування  згідно їх хімічного складу з додержанням фактичного обсягу видатків замовника на предмет закупівлі. «Ціна» пропозиції буде визначатися як сукупна ціна за один грам готової продукції кожної страви. «Енергоцінність» пропозиції буде визначатись  як сукупна енергоцінність за 7 днів згідно п. 2 додатку 3 пропозиції учасника. Розрахунок балів за пропозиціями учасників торгів проводиться по формулі:

О = Цмін/Цобчисл  х 60 + Еобчисл/Емакс х 40, де

О - бальна оцінка учасника.

Цmin  - мінімальна ціна  за 1 грам готової продукції серед запропонованих учасниками;

Цобчисл – ціна за 1 грам готової продукції пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

60 - максимально можлива кількість балів за критерієм  "Ціна" за 1 грам готової продукції;

Еобчисл  - сукупний показник   енергоцінності  харчування за 7 днів згідно хімічного складу продуктів пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

Емакс – сукупний показник енергоцінності харчування за 7 днів згідно хімічного складу продуктів найбільшої пропозиції;

40 -  максимально можлива кількість балів за критерієм «Енергоцінність».

Найбільш економічно вигідною пропозицією конкурсних торгів визнається та пропозиція, яка набрала найбільшу кількість балів.

У випадку, якщо дві або декілька пропозицій набрали однакову кількість балів, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів у присутності не менш як двох третин його членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комітету з конкурсних торгів.

Кількість балів обчислюється до сотих числа значення показника оцінки.

2. Виправлення арифметичних помилок

2.1. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки,  за умови отримання письмової згоди на це Учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

2.2. Виявлені арифметичні помилки виправляються наступним чином:

а) у разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та літерами (прописом), сума літерами є визначальною;

б) у разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю та кілька одиниць, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна відповідним чином коригується;

в) якщо в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розділювача, у такому випадку підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю відповідним чином коригується.

2.3. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація

3.1. Ціна пропозиції.

3.1.1. У ціну товару учасника повинні входити податки й збори, витрати на транспортування, страхування, розвантаження, сплату митних тарифів та інші витрати.

Учасник відповідає за одержання необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у т.ч. експортних і імпортних) на товар і самостійно здійснює всі витрати на їхнє одержання.

Учасникові не відшкодовують витрати, пов'язані з підготовкою й наданням пропозиції (у т.ч. при скасуванні конкурсних торгів або визнанні їх не відбулися)

3.1.2. За підроблення документів Учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно статті 358 Кримінального Кодексу України

 3.1.3. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень, та за будь-яких обставин не підлягають зміні або коригуванню, у тому числі, шляхом знижок/надбавок, під час дії пропозиції конкурсних торгів.

3.2. Порядок дотримання конфіденційності.

3.2.1. Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається лише уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

3.2.2. Будь-які спроби учасника вплинути на оцінювання замовником пропозицій або прийняття рішення про вибір переможця призведе до відхилення його пропозиції.

3.3. Інші положення.

3.3.1. Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації конкурсних торгів з боку Учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що Учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації конкурсних торгів та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.

3.3.2. У разі виникнення у Учасників процедури закупівлі питань, що не висвітлені у документації конкурсних торгів, комітет з конкурсних торгів при їх практичному обговоренні з Учасниками процедури закупівлі та вирішенні керується чинними нормативно-правовими актами України.

3.3.3. Під час проведення даної процедури закупівлі сторони передають інформацію у письмовій формі.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

4.1. Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

4.2. Повідомлення про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням аргументованих підстав надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.

4.3. Замовник повинен забезпечити оприлюднення інформації про відхилення пропозиції конкурсних торгів на веб-порталі Уповноваженого органу протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

5.1. Замовник відміняє торги у разі:

  • відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг;
  • неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
  • виявлення факту змови учасників;
  • порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;
  • подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
  • відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;
  • якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

5.2. Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

5.3. Торги можуть бути відмінені частково (за лотом) у разі, встановлення умовами документації конкурсних торгів частин предмета закупівлі (лотів).

5.4. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

  • ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
  • здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;
  • скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

5.5. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.

5.6. Замовник повинен забезпечити оприлюднення інформації відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися на веб-порталі Уповноваженого органу протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення.

VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

1.1. У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

1.2. Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник надсилає переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а також надсилає всім учасникам процедури відкритих торгів письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

1.3. Замовник протягом трьох робочих днів повинен розмістити повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.

1.4. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

1.5. Договір про закупівлю укладається тільки в письмовій формі та відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. Всі витрати, пов’язані з укладанням договору несе Учасник - переможець торгів.

1.6. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборну силу , затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі;

5) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті;

6) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

7) зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

8) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю.

1.7. Замовник не пізніше як через сім календарних днів з дня укладення договору про закупівлю оприлюднює  оголошення про результати відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу за формою, встановленою уповноваженим органом.

2. Істотні умови,          які обов'язково включаються до договору про закупівлю

умови договору про закупівлю:

Предмет договору

1.1. Виконавець  зобов’язується у  2015 р. надати Замовникові послуги їдалень, а Замовник – прийняти  і оплатити такі послуги.

1.2. Найменування послуги: код 56.29.2 - послуги їдалень(приготування і доставка готової, гарячої їжі)                                                                                                                                                            1.3. Обсяги закупівлі послуг  можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

ІІ. ЯКІСТЬ   ПОСЛУГ

2.1.  Постачальник повинен надати Замовнику Послуги, якість яких відповідає умовами, викладеними у « Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» затвердженому Наказом Міністерства охорони здоров`я України, Міністерством освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 та ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001№ 63

ІІІ. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього договору становить  _____________. без ПДВ).

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

ІV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки за надані послуги проводяться шляхом:

Оплати Замовником після пред’явлення  Виконавцем рахунка на оплату послуг (далі - рахунок).

4.2. До рахунка додається акт приймання-передачі послуг.

V. НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Місце надання послуг:  Запорізька  область,  м. Мелітополь, вул. Крупської,9, 72309

5.2.  Строк надання послуг:  протягом  2015 р.

 

 

V І. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі проводити оплату за отримані послуги;

6.1.2. Приймати надані послуги  згідно з актом  приймання-передачі послуг. ;

6.1.3. Інші обов’язки:

6.1.3.1. Надає Виконавцю  безкоштовно  приміщення  обідньої зали, що відповідають санітарно-технічним вимогам,  проводить  їх  поточний ремонт,  забезпечує столами  та стільцями.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Виконавцем, повідомивши його у строк не пізніше ніж 48 годин з дня прийняття рішення;

6.2.2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Одержувати необхідну доступну,  достовірну інформацію,  що стосується надання послуг.

6.3.  Виконавець зобов’язаний:

6.3.1. Своєчасно надавати послуги у строки, встановлені  цим  Договором;

6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом ІІ цього Договору;

6.3.3. Своєчасно направляти до Замовника своїх представників для оперативного вирішення усіх питань, пов’язаних з якісним виконанням зобов’язань за цим Договором.

6.3.4.Організовувати доставку власним спеціалізованим транспортом готову, гарячу їжу та вивіз тари.                                                                                                                                             6.3.5. Дотримуватись граничного рівня закупівельних цін в частині організації харчування учнів, відповідає за перевищення торгівельних надбавок.

6.3.6. Здійснювати контроль за своєчасним та належним проходженням персоналом їдалень обов’язкових медичних та інших профілактичних оглядів відповідно до вимог чинного законодавства.

6.3.7. Організовувати гаряче харчування школярів продукцією високої якості при повному дотриманні  вкладання  продуктів харчування,  технологічного  процесу   приготування     страв.

6.3.8. Забезпечувати  продуктами харчування та напівфабрикатами з сертифікатами якості та відповідності.

6.3.9. Дотримуватися правил приймання, термінів зберігання та вимог кулінарної обробки продуктів харчування, керуючись діючими санітарними нормами та правилами.

6.3.10. Забезпечувати належний санітарний стан виробничих та підсобних приміщень, обладнання, інвентарю, ощадливого використання енергоносіїв харчоблоків лікувальних закладів. Виконувати пожежні, технічні правила та норми.

6.3.11. Забезпечувати санітарним та спеціальним одягом працівників згідно діючих санітарних норм.

6.3.12. Забезпечувати своєчасне та обов’язкове проходження персоналом медоглядів.

6.3.13. Забезпечувати постійний контроль за дотриманням технологічного процесу,  норм вкладання продуктів, виходу готових страв при дотриманні санітарних норм та правил.

6.4.  Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

6.4.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк, не пізніше ніж 48 годин.

V I І. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами за цим Договором.

7.2. У разі затримки надання послуги або надання не в повному обсязі послуги, заявленої Замовником, Виконавець  сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної  ставки Національного банку України від суми ненаданої послуги за  кожен день затримки.

7.3. Сплата пені не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

V I І I. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10-ти днів з моменту їх  виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

I Х. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

Х. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31 грудня 2015 року.

10.2. Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від обов’язків за Договором.

10.3. Цей Договір укладається і підписується у 2 – х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

 

Х І. ІНШІ УМОВИ

 

11.1. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

11.2.Усі зміни та доповнення до цього Договору дійсні в тому випадку, якщо вони здійснені в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

11.3 Дострокове розірвання Договору може мати місце за згодою Сторін або на підставах, передбачених чинним законодавством України з відшкодуванням понесених збиткі

Х ІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід’ємною частиною цього Договору є додаток № 1.(специфікація)

Х ІІІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається


Додаток 1

Дана форма подається Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності).

форма «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ НА ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГИ ЇДАЛЕНЬ»

 

Уважно вивчивши документацію конкурсних торгів, цим подаємо пропозицію на участь у відкритих торгах щодо закупівлі послуг: послуги їдалень для харчування учнів

КЗ «Мелітопольської спеціалізованої школи-інтернат ІІІ ступеня «Творчість» ЗОР

1.        Повне найменування учасника: ______________________________________

2.        Адреса (юридична, фактична): _______________________________________

 

Загальна вартість  харчування,  грн.

 

1

Меню сніданків для харчування учнів школи- інтернату 

 

 

2

Меню обідів для харчування учнів школи- інтернату

 

 

 

3

Меню вечері для харчування учнів школи-інтернату  

 

 

 

Разом без ПДВ:

 

 

Ціна пропозиції конкурсних торгів (загальна вартість закупівлі без ПДВ), грн..    

 
 

(цифрами):

 

 

 

 

 

 

(прописом):

 

 
         

 

 

1.      Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дня розкриття пропозицій.

2.      За умови акцепту нашої пропозиції, ми зобов’язуємося укласти з Замовником договір про закупівлю не раніше ніж через 5 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту.

__________________________________________      ____________________

Посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника                                        (підпис)     м. п.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1а

 

розрахунок вартості харчування

1.      Меню на тиждень для харчування учнів школи- інтернату

Найменування страв

Вихід порції

на 1 людину

(грамів)

Ціна одної порції

(грн..)

……

……

……

 

2. Вартість харчування

Вартість харчування на одного підопічного за день (без ПДВ),грн.     

 

Загальна вартість харчування

 (без ПДВ), грн. 

1028060грн.

 

     3. Заміна страв ( в довільній формі)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 2

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

 

Таблиця 1: Інформація про відповідність учасників кваліфікаційним критеріям

 

Кваліфікаційні критерії

Документи, які повинен подати учасник для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям

1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

1.1. Інформаційна довідка, складена у довільній формі, про наявність в учасника обладнання та матеріально-технічної бази необхідних для виконання Договору по наданню послуг щодо забезпечення харчуванням.

2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

2.1. Інформація про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід необхідні для виконання Договору про закупівлю:

а) копія форми 1ДФ (податковий розрахунок) за IІІ квартал 2013р.;

б) копія штатного розкладу (для юридичних осіб);

 

3. Наявність фінансової спроможності

4.1. Копія балансу за  останній звітний період.*

4.2. Копія звіту про фінансові результати за останній звітний період.*

4.3. Копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний період.

4.4. Копія звіту суб’єкту малого підприємства – фізичної особи платника єдиного податку або копія декларації про одержані доходи за останній звітний період .

4.5. Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами станом на 02.12.2013 р. або більш пізню дату.

 

У разі якщо учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати вказані документи, такий учасник подає інші документи, які підтверджують наявність фінансової спроможності та зазначає інформацію про законодавчі підстави для їх ведення.

   

Таблиця 2:  Документи  для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі на підставі частин 1 та 2 статті 17 Закону

 

Підстава для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі

Документи, які повинен подати учасник для підтвердження відсутності підстави для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі

1. Фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку

1.1. Довідка Міністерства внутрішніх справ України

(оригінал або нотаріально завірена копія) про те, що учасника не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку  станом на 02.12.2013 р. або більш пізню дату.

2. Службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку

2.1. Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили  корупційні правопорушення (оригінал або нотаріально завірена копія) про те, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку станом на 02.12.2013 р. або більш пізню дату.

3. Учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю

3.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про Учасника (додаток 4 до документації).

3.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

3.3.  Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців із зазначенням всіх видів інформації відносно учасника (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності).

3.4.Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

3.5. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

3.6. Копію паспорту (для фізичних осіб).

3.7. Копія довідки Державної податкової адміністрації (інспекції) про взяття на облік платника податків.

3.8. Копія свідоцтва Державної податкової адміністрації (інспекції) про реєстрацію платника податку на додану вартість або про право сплати єдиного податку.

 

4. Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура

4.1. Оригінал довідки від уповноваженої структури  по місцю реєстрації підприємства про те, що Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура  станом на 02.12.2013 р. або більш пізню дату.

 5. Учасник має заборгованість  із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

5.1. Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету  станом на 02.12.2013 р. або більш пізню дату.

6. Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту

6.1. Копія статуту або іншого установчого документу.

 

 

 

Примітки:

а) усі документи повинні бути завірені підписом керівника або уповноваженої особи та власною печаткою організації-учасника, а для фізичної  особи – власним підписом;

б) документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів;

в) учасники торгів нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, подають  у складі своєї пропозиції документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.

г) Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.        

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ДОДАТОК 3

 

Інформація ЩОДО ТЕХНІЧНИХ, ЯКІСНИХ, КІЛЬКІСНИХ ТА ІНШИХ ВИМОГ ДО  предмета закупівлі

послуги їдалень ЩОДО ЗАБЕзПЕЧЕННЯ ХАРЧУВАННЯ  учнів

кОМУНАЛЬНого ЗАКЛАДу  «МЕЛІТОПОЛЬСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА
ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ІІІ СТУПЕНЯ «ТВОРЧІСТЬ»

 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

1. Забезпечити виконання наступних вимог:

 

 

Приготування страв потрібно здійснювати щоденно, крім святкових та вихідних днів .

Видача готових страв повинна проводитися за таким графіком:

Сніданок з 7 год. 30 хв.  до 8 год. 00 хв.

Обід з 12 год. до 12 год. 30 хв.

Вечеря з 17 год. 30 хв.  до 18 год. 00 хв.

ПРИ РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ ХАРЧУВАННЯ ТИЖНЕВОГО МЕНЮ ОБОВЯЗКОВО ВРАХОВУВАТИ ВИМОГИ ДО ПРОДУКТІВ:

1. Місткість жирів в продуктах харчування тваринного походження (молочні) не повинна бути менше ніж :

- молоко 3,6%;

- кефір 2,5%;

- ряжанка 4%;

- сметана 15-21%;

- сир твердий 45-50%;

- сир кисломолочний 5-9%;

- масло вершкове 72,5%

2.  М’ясо:

- свинина – (заморожена охолоджена);

- яловичина - (заморожена охолоджена);

- печінка (яловича, свиняча (заморожена охолоджена));

- курятина (заморожена охолоджена);

3. Ковбасні вироби:

- сосиски не нижче 1 сорту;

- ковбаса не нижче 1 сорту;

- ковбаса напівкопчена;

4. Яйця вагою не менше 40гр.

5. Риба свіжозаморожена:

- хек, минтай, сайда, тріска, оселедець.

 

Заміна продуктів харчування за основними харчовими речовинами проводиться згідно Таблиці заміни продуктів по основним харчовим речовинам, затверджена наказом Мінздравом СРСР від 12.06.85р. №666 та діючим на теперішній час нормам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Надати розрахунок хімічного складу продуктів, використаний в запропонованому меню, та його енергоцінності  згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 324 « Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління  Міністерства праці та соціальної політики».

   Дані розрахунків внести до таблиці:

Найменування продуктів

харчування

Фактична кількість продуктів за 7 днів, г

Хімічний склад

Білки,

г

Жири,

 г

Вуглеводи, г

Енергоцінність, ккал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумок:

 

 

 

 

 

Фактично за 7 днів

 

 

 

 

 

Рекомендована література:

1. При складанні меню користуватися «Збірником рецептур став для підприємств громадського харчування»  за редакцією Здобнова О.І., Циганенко В.О., 2010 р.

2. При визначенні хімічного складу продуктів користуватися даними, що надаються у наукових виданнях (таблиці хімічного складу продуктів академіка О.О. Покровського або М.І. Снігур, або І.М. Скуріхіна, або О.Я. Губергриц) з обов’язковим  посиланням на джерело.

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      ДОДАТОК 4

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

ЗАГАЛЬНИХ  ВІДОМОСТЕЙ ЩОДО УЧАСНИКА ТОРГІВ

 

№ п/п

Загальні відомісті про учасника торгів

зазначити відповідь

1

повна назва

 

2

юридична адреса

 

3

поштова адреса

 

4

код єдрпоу

 

5

податковий номер

 

6

банківські реквізити

 

7

відомісті про керівника(П.І.Б., посада, контактний телефон)

 

8

телефон, факс, електронна пошта

 

9

форма власності та юридичний статус

 

10

основна спеціалізація, напрямки господарської діяльності:

 

11

перелік осіб, які уповноважені діяти від   імені  учасника і які мають право підписувати юридичні документи щодо виконання зобов´язань за результатами торгів

 

 

 

Керівник ___________________________

                                       (підпис, ПІБ)

 

                                МП