КЗ "Мелітопольська спеціалізована школа-інтернат ІІІ ступеня "Творчість" ЗОР
 
Наша адреса: м.Мелітополь, вул. Івана Алексєєва, 9 тел:(06192)6-10-46

Міжнародне співробітництво

 

 

"Досвід міжнародного співробітництва Мелітопольської спеціалізованої школи-інтернату ІІІ ступеня "Творчість" Запорізької обласної ради в науково-дослідній, навчальній, практичній та інноваційній діяльності"
Освіта - найвеличніше із усіх земних благ, але тільки тоді, коли вона найвищої якості.
Р. Кіплінг
Україна прагне інтегруватися до європейського та світового освітнього простору. Досягнення цієї мети потребує значних зусиль, спрямованих на реформування вітчизняної системи освіти, забезпечення належної якості її результатів, відповідності їх європейським та світовим вимогам. Це спонукає науковців і освітян до суттєвого оновлення змісту та засобів навчання й виховання, впровадження нових освітніх підходів. Інакше кажучи, необхідні не самі лише інноваційні освітні ідеї, а і їхнє практичне втілення. Одним із потужних ресурсів модернізації загальної середньої освіти в Україні є впрвадження та застосування компетентнісного освітнього підходу, відомого і визнаного в Європі.
8 європейських  ключових компетенцій :
1) Уміння спілкуватись рідною мовою;
2) Уміння спілкуватися іноземними мовами;
3) Математична та базові компетенції в природничій та технологічній галузі;
4) Iнформаційно-комунікаційна;
5) Уміння вчитися;
6) Соціальна та громадянська;
7) Підприємницька та лiдерська;
8) Культурна обізнаність та розумiння специфіки вираження рiзних культур.
Міжнародна співпраця є невід’ємною складовою інноваційного розвитку національної освіти та науки. На думку багатьох фахівців, особливу роль за сучасних умов відіграє здатність до міжкультурного спілкування з представниками різних народів, що населяють нашу планету.
„Єдність у різноманітності” — це гасло ХХІ століття.
   У світі існує безліч країн, а мов, якими розмовляють їх жителі, ще більше. І в даному випадку мова йде не про сотню - другу, а про кілька тисяч. Як же населенню Землі зрозуміти один одного? Для цього існують міжнародні мови, які і дають змогу всім нам спілкуватися один з одним, незалежно від національності та місця проживання
Однією з міжнародних мов є англійська. Більше того, вона є мовою міжнаціонального спілкування для всього людства. Її значення у сучасному світі важко переоцінити. Адже не можна не зважати на вибір більше 1 мільярда людей, які її використовують. І якщо для половини з них вона є рідною, то близько 600 мільйонів вибрали саме її як іноземну. Значення англійської мови сьогодні настільки велике, що її знання уже не є привілеєм і розкішшю, а навпаки стало вимогою часу. Вивчення іноземної мови є одним з ключових пріоритетів внутрішньої політики ЄС. Багатомовність, згідно бачення ЄС, є важливим елементом конкурентоспроможності. Тому однією з умов приєднання нашої країни до ділового, освітнього, наукового та культурного простору країн Європейської спільноти є знання мов. Мовна політика ЄС вбачає знання кожним громадянином країн ЄС окрім рідної -  двох іноземних. А одним із ключових принципів Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти є «іноземні мови – для життя», а їх знання належить до списку ключових компетенцій, які має отримати кожен представник суспільства протягом життя.
   Англійську сьогодні знати престижно. Вона відкриває широкий доступ до знань, є інструментом навчання міжнародних шкіл та освітніх он-лайн платформ.
Стратегією України 2020 передбачено, що у 2020р. 75% випускників володітимуть двома іноземними мовами. Це зумовлено поглибленням міжнародних зв’язків України, інтеграцією країни до загальноєвропейських структур. Адже у 2014р. була підписана Угода про Асоціацію з ЄС. А 2016 рік оголошений президентом «Роком англійської мови в Україні».
Вчителі КЗ «Мелітопольська спеціалізована школа-інтернат ІІІ ступеня «Творчість» ЗОР  не стоять осторонь від вимог сьогодення і спрямовують увесь свій професійний досвід на виховання людини, готової інтегруватись у всесвітній простір.
       Однією із умов успішного формування сучасної особистості, покращення рівня навчання, створення іміджу навчального закладу є міжнародна діяльність. Саме вона дає можливість розвивати комунікативні навички, як основну компетентність. ЇЇ практичне значення полягає у:
• залученні у процес пізнання практично всіх учнів;
• рівноправності учня та вчителя, як суб’єктів навчання (педагог виступає в ролі організатора процесу навчання);
• виробленні комунікативної компетентності в учнів;
• значному опануванні навчального матеріалу відповідно до вимог навчальної програми з іноземних мов;
• розвитку вміння аналізувати, синтезувати, ставити цілі;
• вмінні працювати в команді, прислухатись до іншої, відмінної від особистої, думки, формуванні готовності до міжособистісної взаємодії;
• забезпеченні набуття учнями вміння обговорювати проблеми, доводити власну позицію, виробляти особисту точку зору;
• розвитку критичного і креативного мислення;
• розумінні значущості навчання і освіти в реальному житті;
• адаптації у мовному середовищі;
• забезпеченні формування особистості;
• створенні комфортних умов навчання (знятті нервового навантаження, зміні форм діяльності, переключенні уваги тощо), доброзичливості і взаємопідтримки, що сприяє не лише отриманню нових знань, а й розвиває саму пізнавальну діяльність.
   Інноваційна значущість: зміна підходів у викладанні англійської мови, оновлення методик навчання та виховання учнів через міжнародну діяльність навчального закладу з метою підвищення мотивації та наближення умов навчання до реальних умов застосування мови.
   Передбачувані результати:
• результативна ефективність занять з іноземної мови;
• досягнення високих результатів у застосуванні учнями теоретичних та практичних знань в нових ситуаціях;
• розвиток комунікативних навичок та вмінь школярів;
• сформованість в учнів здатності і бажання вчитися самостійно, здійснювати пошук інформації з використанням різноманітних джерел;
• розширення можливостей учнів у виборі майбутньої професії;
• підвищення самооцінки, готовність випускника школи до інтеграції у світовий простір.
Міжнародна діяльність у навчальному закладі здійснюється у багатьох напрямках

I. У сучасній системі української освіти змінився соціокультурний аспект вивчення іноземних мов. Значно зросли освітня та самоосвітня функції школи, професійна значущість на ринку праці в цілому, що дало поштовх посиленню мотивації вивчення мов міжнародного спілкування. Україна, як і Європа, перебуває у пошуку нових ідей, цінностей, які міцно зв’язані контекстом взаєморозуміння та співробітництва, що спонукає до полікультурності, поліетичності, полілінгвістичності, а також є загальною потребою сучасного суспільства. Сьогодні потрібні громадяни – неординарні творчі особистості, здатні до адекватного сприйняття змін і продуктивного впровадження інновацій, які б мали нестандартне мислення, вносили б новий зміст у соціальне, культурне, виробниче життя, уміли б ставити та розв’язувати перспективні задачі щодо проектування майбутнього. Своєчасним відгуком на соціальні замовлення суспільства стали документи, в яких закладені принципи комунікативного спрямування, особистісної орієнтації, автономії учня, і на підставі яких здійснюється міжнародна діяльність нашого навчального закладу. Це:
- «Конвенція ООН про права дитини»;
- «Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти»;
- Закони України«Про освіту»,
•    «Про загальну середню освіту»;
•    Концепція загальної середньої освіти;
•    Навчальні програми з іноземних мов;
- Укази президента України:
•  «Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні»;
• «Про національну доктрину розвитку освіти»;
• «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»;
II. За останні роки разом із новими вимогами суспільства змінилися і погляди батьків щодо здобуття їх дітьми освіти. В пріоритеті є не тільки та школа, яка дає глибокі знання, а й виявляє дитячі здібності і працює на перспективу. Тому у навчальному закладі повинні працювати справжні майстри свого діла, інтелектуали, які своєю професійністю здатні створити привабливий імідж школи. Домінуючим напрямком наших педагогів стало створення гармонійного середовища в кожному класі, ствердження атмосфери емоційного благополуччя і духовного взаємозбагачення учнівського колективу, збагачення змісту навчання емоційним, особистісно – значущим матеріалом, стимулювання позитивних інтелектуальних почуттів дітей під час навчального процесу. Життєрадісний характер, усмішки на обличчі, допитливість та жага знань стали помітною рисою наших учнів.
Ми горді із того, що навчатись чи працювати у школі "Творчість"є престижно.
Помітну частку у популярність нашого навчального закладу, як спеціалізованої школи вносить своєю професійністю  вчитель англійської мови,  спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист Лівшенко Тетяна Олексіївна.
Починаючи  з   1998  року  Мелітопольський  ліцей  «Творчість»  співпрацює  з  Корпусом   Миру  Сполучених Штатів Америки  в  Україні.
Результатом  плідної  співпраці  стало  створення  Мелітопольського  Педагогічного  Ресурсного  Центру  «Американ  Мидиа   Хауз»  у  2005  р.
За 20 років існування учбового закладу ліцеїсти неодноразово ставали переможцями Програми Обміну Майбутніх Лідерів ФЛЕКС, Молодь за Взаєморозуміння , програм обміну Найсел Оупен Дор, Ворк енд Тревел та багатьох інших.
Кожного року випускники ліцею Творчість отримують стипендії на навчання у вищих навчальних закладах за кордоном. Наразі це університети Болгарії, Польщі, Франції, Італії, США та Китаю.
«Справжнього вчителя можна уявити лише в постійному вдосконаленні»,- писав В.Сухомлинський. Тому наші педагоги намагаються йти в ногу з часом, вдосконалюючи себе. Вони є активними учасниками он-лайн курсів, тренінгів, семінарів, вебінарів. Отримані знання передають своїм колегам. Це допомагає їм здобути вищий рівень безперервного професійного розвитку. 
Вчителі англійської мови школи Творчість є членами вчительського клубу Оксфорд Юніверсіті Пресс з 2013 року
Вони є активними учасниками міжнародних он лайн вебінарів з питань розвитку та впровадження сучасних методів викладання англійської мови.
Сертифікати участі у міжнародних он лайн вебінарах: Розвиток навичок критичного та творчого мислення, Використання сучасних он лайн інструментів для розвитку навичок письмового мовлення, Проблеми сучасної школи та інші.
У 2014 році школа отримала запрошення прийняти участь у 48й щорічній конференції міжнародної асоціації вчителів англійської мови у Харроугейт, Велика Британія та успішно пройшла у фінал змагання.
Дедалі більшого авторитету у галузі культурних стосунків, викладанні англійської мови, освіті набуває міжнародна організація Британська Рада, яка діє як відділ культури Посольства Великої Британії в Україні. Наші педагоги використовують її безкоштовні он – лайн ресурси (відео, мобільні додатки, ігри, оповідання, вправи з аудіювання, говоріння, читання, письма та граматики) для навчання англійської мови, а також он-лайн курси.
Також вчителі школи Творчість є постійними учасниками
міжнародної професійної асоціації вчителів TESOL.
У 2015 році на чолі з директором - Тоцьким Володимиром Івановичем та Лівшенко Тетяною Олексіївною, вчителем англійської мови наша школа стала учасницею проекту eTwinning.
eTwinning – це потужний стимул для вивчення іноземних мов і покращення рівня використання ІТ-технологій. В рамках програми учні також тренують навички командоутворення та отримують досвід створення спільних проектів. Окрім цього, вони дізнаються про культуру інших країн Європи та заводять нових друзів.
У свою чергу українські вчителі мають нагоду завести контакти з вчителями інших країн Європи. eTwinning Plus стає для них майданчиком для спілкування та обміну досвідом, корисною інформацією й методиками навчання.
А ще програма eTwinning – це чудова можливість реалізувати креативний підхід у навчанні і нагадати вчителям та учням, що навчатися й навчати – не лише потрібно, але й цікаво!

 

Слід відмітити роботу Вчителя німецької мови, спеціаліста вищої категорії, старшого учителя - Новах Ірини Миколаївни.
Розвиток сучасного суспільства потребує від людини знання не однієї іноземної мови, а двох та більше. Тільки тоді людина має можливість повноцінно приймати участь у міжкультурній комунікації. Вивчення близькоспоріднених мов (а німецька та англійська мови такими є) допомагає глибше засвоїти кожну з них, а процес вивчення другої іноземної мови, спорідненої з першою, відбувається значно легше та швидше.
 Завдяки проекту “Європа у школи” Goethe-Institut в Україні прагне познайомити українських школярів з країнами, політикою та школярами Європейського Союзу.

Учителі залюбки переймають досвід своїх закордонних колег. Свідченням цього є проведений в рамках співпраці у нашій школі майстер клас Керівник Центру німецької мови і
навчально-методичної літератури
Goethe-Institut у Мелітополі
Лебєдєва Олена Анатоліївна
 Співпраця з  Гете - інститутом в Україні (Мюнхін - Київ): семінари, консультації, навчальна література
 Співпраця з Центром німецької мови і навчально-методичної літератури  Goethe-Institut у Мелітополі
 Участь у програмах підготовки до навчання у закордонних вищих нав-чальних закладах для талановитих учнів
 Участь у міжнародних науково-практичних конференціях
 Співпраця з громадською організа-цією німецької культури “Zuhause“ та ансамблем “Едельвейс”
          Учні  – активні учасники  усіх заходів, які проводить громадська  організація німецької культури “ZUHAUSE“ .

 Школа “Творчість” отримала новий базовий пакет “Аудіювання та говоріння” безкоштовно, однією з перших 400 шкіл України.

 Goethe-Institut в Україні
• виступає посередником та співучасником у німецько-українському діалозі в культурній та освітній сферах;
• сприяє зростанню й підтриманню симпатії та інтересу до Німеччини;
• надає інформацію про Німеччину;
• сприяє вивченню німецької мови в Україні;
• підтримує діалог між Європою та східноєвропейськими культурами.
• Програма «Міст до вищої освіти у Німеччині» компенсує різницю між рівнем шкільної підготовки та рівнем знань, необхідним для вступу до німецького університету. Вона дозволяє вступити до вищих навчальних закладів у Німеччині, не відвідуючи додаткові підготовчі курси та не складаючи вступні іспити.
• Стипендійна програма «Міст до вищої освіти у Німеччині» передбачає:
•  курси німецької мови,
• консультації з питань вищої освіти у Німеччині,
• міжкультурний тренінг ,
• міжнародні іспити.
За багаторічну співпрацю учні ліцею нагороджені грамотами, подяками

 

Міжнародна діяльність  –
пріоритетний
напрямок роботи ліцею “Творчість”


Важливим для нашого навчального закладу став 2007 рік, ліцей розпочав свою міжнародну діяльність в європейському напрямку, з метою розвитку міжнародного партнерства було укладено угоду про співробітництво ліцею «Творчість» з Чеською гімназією міста Унічов.

Розвиток міжнародної співпраці пов’язано з ім’ям Тоцької Тетяни Петрівни - заступника директора з навчально-методичної роботи. Завдяки її енергії, бажанню, ентузіазму ім’я ліцею  і вихованців стало відомим за межами України.
З 2011 року успішно продовжила цю справу Кондрашова Тамара Миколаївна - заступник директора з навчально-методичної роботи.
Ініціатором та керівником проекту унічівської гімназії є Яроміра Лонова – вчитель історії та російської мови.
Під гаслом «Європа без кордонів» на базі ліцею  у 2009 році було проведено першу міжнародну конференцію «Школа та суспільство: пошуки культуротворчої парадигми освіти» до учасників, якої приєдналися  учні та вчителі Чеської гімназії.

     У 2010 році наші ліцеїсти: Мокропуло Альона, Бєднов Євген, Сторчило Єлізавета та Долинний Владислав представляли свої наукові роботи  на Міжнародній студентській науково-практичній конференції: «Живемо в Європі». Міжнародна  коміся відзначила найкращу роботу  в секції екологія  - Долинного Владислава  «Молочный лиман – ВБУ міжнародного значення в Запорізькій області: сучасний стан, характеристика біорізноманіття.»

      У 2011 році  були запрошені на II Міжнародну  студентську дослідницьку конференцію ( м. Унічов.) та літню школу для обдарованої молоді наші учні:  Демідова Олександра, Жиряков Костянтин, Мальцева Катерина та Лившенко Катерина,  які примножили славу ліцею.

Завдяки плідній праці ліцей  отримав гранд на проведення III Міжнародної студентської науково-дослідницької конференції в м. Мелітополі на базі ліцею «Творчість». У вересні 2012 року завдяки фінансовій підтримці Вишеградського Фонду на високому рівні пройшла наукова конференція «Глобалізація очима молоді: за і проти», яка об’єднала обдаровану молодь Польщі, Чехії, Словаччини та України для вирішення актуальних проблем,  виховання толерантного ставлення до представників інших народів, формування навичок іншомовної міжкультурної  комунікації та готовності до діалогу культур, бажання особистості жити й творити в спільному домі – Європа.

Слід зазначити,що Міжнародна діяльність здійснюється у кількох напрямках: науковий, історико-краєзнавчий, географічний, екологічний та туристичний. Окрім майстер-класів, міжнародних конференцій, учні і вчителі ліцею знайомляться  та пізнають Європу крок за кроком .
 


1
2